W obliczu treści regulacji obejmujących swoim zakresem kwestię tajemnicy bankowej, tj. w szczególności art. 104 ustawy prawo bankowe, znacznych trudności interpretacyjnych zdaje się nastręczać kwestia ujawnienia w toku procesu cywilnego przez osoby reprezentujące bank, czy to w charakterze powoda, czy pozwanego, informacji objętych tajemnicą bankową, a to w kontekście treści art. 171 ust. 5 ustawy prawo bankowe, penalizującego zachowanie określane jako sprzeniewierzenie się tajemnicy bankowej. Wątpliwości w tym zakresie dotyczą w szczególności wykładni podstaw i przesłanek dopuszczalnego w prawie ujawnienia lub wykorzystania informacji chronionych tajemnicą bankową w toku postępowania cywilnego.

Czytaj artykuł dalej poniżej.