Ochrona danych osobowych

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych jest kancelaria Gałczyński Osowiecki Bansik Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamenhofa 5/3a, 00-165 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000831254 (zwana dalej „Administratorem” lub „Kancelarią”)

 

Z kim może się Pani/Pan skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Kancelarię?
Kancelaria powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: dane.osobowe@goblegal.pl, bądź wysyłając pisemne zgłoszenie na wskazany wyżej adres Kancelarii.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem, w tym również z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – wraz z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz niezbędność do wykonania umowy jak również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy).
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest podjęcie działań o charakterze windykacyjnym).

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest:

 • przechowywanie Pani/Pana danych kontaktowych w systemie poczty e-mail Kancelarii, a także w prowadzonych przez Kancelarię zbiorach/bazach danych kontrahentów, co umożliwi Administratorowi pozostawanie
  z Panią/Panem w kontakcie oraz składanie Pani/Panu w przyszłości kolejnych ofert współpracy.

 

Czy musi Pani/Pan podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy oraz wynika z właściwych przepisów prawa. W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panią/Panem współpracy nie będzie możliwe.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • sprzeciwu – wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych.

W uzasadnionych przypadkach ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa).Komu Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe?

Spółka może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

 • właściwym organom administracji publicznej (w szczególności organom podatkowym) na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w innych przypadkach,
  w których Spółka jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym
  z tych przepisów.
 • podmiotom świadczącym usługi dla Kancelarii w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania: obsługi finansowo-księgowej, obsługi informatycznej, konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych; usług data–center; usług Office365; serwisu oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego;  konsultacji podatkowych i prawnych.

 

Jak długo Administrator przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe związane z wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
 • w przypadku powstania po stronie Spółki uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, albo udowodnienia praw majątkowych, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku, albo przez okres trwania autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile taki przypadek ma miejsce.
 • Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w bazie kontrahentów prowadzonej przez Spółkę, przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, od daty ostatniej współpracy.

Natomiast w  przypadku pozostawania w bazie potencjalnych kontrahentów Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu bądź ustania celu przetwarzania.

 

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku jeśli zaistnieje taka konieczność  – zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/poinformowany.

 

Czy na podstawie Pani/Pana danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą przedmiotem profilowania.

Klauzula informacyjna – kontakt

Administrator danych osobowych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest  Kancelaria Gałczyński Osowiecki Banasik Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamenhofa 5/3a, 00-165 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000831254 (zwana dalej „Administratorem”).

Kancelaria powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: dane.osobowe@goblegal.pl, bądź wysyłając pisemne zgłoszenie na wskazany wyżej adres Kancelarii.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku kierowania do Administratora danych korespondencji e-mailowej, drogą tradycyjną bądź poprzez formularz kontaktowy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 f) RODO), polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej, w związku ze świadczonymi usługami.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu jakim jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesyłaną za pomocą formularza kontaktowego.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce, są przekazywane dostawcom, którym  zlecane są usługi: IT i hostingu oraz właściwym organom i podmiotom, które są upoważnione do odbioru takich danych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu, po czym po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Przysługujące ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.