Kradzież jest jednym z najczęściej popełnianych typów czynów zabronionych i jako taka, co oczywiste, powinna być przedmiotem prawnokarnej reakcji. Co istotne dla określenia ram odpowiedzialności sprawcy, to samo zachowanie może być klasyfikowane zarówno jako przestępstwo, jak i wykroczenie.
Co się tyczy przestępnego charakteru kradzieży, jej jurydyczny opis zawarty został w treści art. 278 k.k. – Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że tak sformułowany opis czynu funkcjonuje stosunkowo dobrze w praktyce prawa – pomimo zamieszczenia w nim cywilistycznego sformułowania „cudza rzecz ruchoma”. Sam fakt tego umieszczenia rodzi, jednakże pewne trudności w procesie interpretacji znamion.

Czytaj artykuł dalej poniżej.