Instytucja umorzenia kompensacyjnego w swoim ostatecznym kształcie została wprowadzona do polskiego kodeksu karnego nowelą z dnia 20 lutego 2015 roku. Ówczesny art. 59a przewidywał redukcję
odpowiedzialności karnej w trybie umorzenia postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego (lub
pokrzywdzonych). Utracił on jednak w całości moc na skutek noweli z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Czytaj artykuł dalej poniżej.