Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu). Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i skarbowego, a także obejmujących spory dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.

Pracę w Kancelarii łączy z pracą naukowo – dydaktyczną. Autorka lub współautorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego (w szczególności w zakresie części wojskowej kodeksu karnego), prawa karnego procesowego, prawa karnego skarbowego, kryminologii oraz kryminalistyki. Organizatorka szkoleń i konferencji naukowych, skupiających się na tematyce prawa karnego wojskowego. Członek zespołów badawczych w obszarze przestępstwa niealimentacji (grant OPUS 2018) oraz w obszarze regulacji prawnych wykorzystywania nowoczesnych technologii i pozyskiwania komórek macierzystych (grant HARMONIA 2018). Prelegentka na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, dotyczących w głównej mierze tematyki szeroko pojętego prawa karnego oraz kryminalistyki i kryminologii.

Członek International Association of Penal Law (AIDP), najstarszej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie prawa karnego.