Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu). Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i skarbowego, a także obejmujących spory dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu przestępczości pospolitej, gospodarczej i skarbowej, jak również związanych z karnoprawnymi aspektami prawa własności intelektualnej.

Z powodzeniem świadczy wszechstronną pomoc prawnokarną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców, w tym związaną z działalnością bankową i działalnością innych podmiotów rynku finansowego oraz sprawowaniem funkcji kierowniczych w spółkach i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz zarządzającej z zakresu schematów postępowania w przypadku jakichkolwiek kontaktów z organami ścigania, a także z zakresu problematyki karnych aspektów obrotu gospodarczego.

Pracę w Kancelarii łączy z pracą naukowo – dydaktyczną. Autorka lub współautorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego skarbowego oraz prawnokarnych aspektów obrotu gospodarczego. Organizatorka szkoleń i konferencji naukowych, skupiających się na tematyce prawa karnego wojskowego. Członek zespołów badawczych w obszarze przestępstwa niealimentacji (grant OPUS 2018) oraz w obszarze regulacji prawnych wykorzystywania nowoczesnych technologii i pozyskiwania komórek macierzystych (grant HARMONIA 2018). Prelegentka na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, dotyczących w głównej mierze tematyki szeroko pojętego prawa karnego oraz kryminalistyki i kryminologii.

Członek International Association of Penal Law (AIDP), najstarszej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie prawa karnego.