Po ponad dwóch latach od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja z 2018 r.”), która
dostosowywała polskie przepisy do wymogów określonych przez Komisję Europejską m.in. w
Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach
2014-2020 zaobserwować można dalszy proces wprowadzania rozwiązań ustawowych, które mają na
celu ułatwienie dostępu do inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym do wytwarzania energii
elektrycznej z biogazu.

Czytaj artykuł dalej poniżej.