Publikacje

Zakaz reklamy medycyny estetycznej

Zakaz reklamy medycyny estetycznej

Reklama w mediach to przede wszystkim możliwość zbudowania pozytywnego wizerunku firmy, bezpośredniego kontaktu z klientami oraz dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Tymczasem sektor medycyny estetycznej i branży beauty czeka spora rewolucja w tym temacie.

Już od nowego roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) niedozwolona będzie reklama wyrobów wykorzystywanych w medycynie estetycznej, których mogą używać tylko lekarze, a więc m.in. takich jak kwasy, implanty, wypełniacze lub lasery. Zakaz dotknie nie tylko influencerów, którzy prężnie działają w sieci, ale także specjalistów prowadzących działalność gospodarczą, którzy reklamują swoje usługi w social mediach prezentujących wykonane zabiegi „przed i po” i zachęcających do skorzystania ze swoich usług.

Odpowiedzialność karna pilota drona

Odpowiedzialność karna pilota drona

Niekiedy zdarza się, że w obliczu zmian społecznych czy postępu technicznego dotychczas obowiązujące normy prawne znajdują zastosowanie w sprawach wcześniej niewystępujących, dotyczą nowych sytuacji życia codziennego.

Tak dzieje się w przypadku niektórych norm prawa karnego, których zakres zastosowania od pewnego czasu obejmuje przestępstwa popełniane przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
(BSP), czyli popularnych dronów.

W artykule wskazuję i charakteryzuję trzy grupy takich norm wyrażonych w przepisach Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (u.p.l) i przepisach Kodeksu karnego (k.k.).t

Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego w social mediach

Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego w social mediach

Social media, czyli w powszechnym tłumaczeniu, media społecznościowe to platforma w Internecie, którapozwala użytkownikom na szybką wymianę informacji i tworzenie oraz przekazywanie publikowanych tam treści. Do najbardziej popularnych serwisów społecznościowych należą aktualnie YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn oraz Twitter. Korzystając z nich, można tworzyć…

Wykroczeniowy lub przestępny charakter kradzieży. Konsekwencje i kształt prawnokarnej reakcji

Wykroczeniowy lub przestępny charakter kradzieży. Konsekwencje i kształt prawnokarnej reakcji

Kradzież jest jednym z najczęściej popełnianych typów czynów zabronionych i jako taka, co oczywiste, powinna być przedmiotem prawnokarnej reakcji. Co istotne dla określenia ram odpowiedzialności sprawcy, to samo zachowanie może być klasyfikowane zarówno jako przestępstwo, jak i wykroczenie.Co się tyczy przestępnego charakteru kradzieży, jej jurydyczny…

Tajemnica bankowa w postępowaniu cywilnym a przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej

Tajemnica bankowa w postępowaniu cywilnym a przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej

W obliczu treści regulacji obejmujących swoim zakresem kwestię tajemnicy bankowej, tj. w szczególności art. 104 ustawy prawo bankowe, znacznych trudności interpretacyjnych zdaje się nastręczać kwestia ujawnienia w toku procesu cywilnego przez osoby reprezentujące bank, czy to w charakterze powoda, czy pozwanego, informacji objętych tajemnicą bankową,…

Tworzenie spółki z o.o. – krok po kroku

Tworzenie spółki z o.o. – krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającąosobowość prawną. Może być utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jednegobądź więcej wspólników. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bezwzględu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Zgodnie z art. 163 k.s.h. spółka z ograniczoną…

Tęsknota za umorzeniem kompensacyjnym

Tęsknota za umorzeniem kompensacyjnym

Instytucja umorzenia kompensacyjnego w swoim ostatecznym kształcie została wprowadzona do polskiego kodeksu karnego nowelą z dnia 20 lutego 2015 roku. Ówczesny art. 59a przewidywał redukcjęodpowiedzialności karnej w trybie umorzenia postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego (lubpokrzywdzonych). Utracił on jednak w całości moc na skutek noweli z…

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Od 1 lipca 2021 roku, weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która przewidujenowy typ spółki kapitałowej jakim jest Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Ta innowacja ma na celuodformalizowanie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Na razietowarzyszy jej klimat niepewności. Wielu prawników uważa, że to…

Kara umowna a odszkodowanie – konsekwencje opóźnień dewelopera

Kara umowna a odszkodowanie – konsekwencje opóźnień dewelopera

Gdy deweloper nie wywiązuje się terminowo z przyjętych na siebie w umowie deweloperskiejzobowiązań, np. terminu wydania lokalu, terminu przeniesienia własności lokalu, nabywcanieruchomości ma kilka możliwości dochodzenia rekompensaty z tego tytułu. W niniejszymopracowaniu dokonana zostanie analiza możliwości dochodzenia kary umownej oraz odszkodowaniaza szkodę przewyższającą zastrzeżoną w…

Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych oraz hybryd cytoplazmatycznych w wybranych krajach Europejskich

Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych oraz hybryd cytoplazmatycznych w wybranych krajach Europejskich

Komórki macierzyste określane także jako komórki pnia cechuje zdolność do samoodnawiania się w sposób nieograniczony bądź długotrwały, w rezultacie tworząc ostateczne komórki, będące podstawąludzkiego organizmu. W doktrynie funkcjonuje także termin „zapasowa komórka prekursorowa”, gdyż w późniejszej fazie przekształci się w komórkę dojrzałą. Wyjątkowy aspekt komórki…

Dostęp do broni palnej – aspekty psychologiczno-kryminalistyczne oraz elementy statystyczne

Dostęp do broni palnej – aspekty psychologiczno-kryminalistyczne oraz elementy statystyczne

Przeciętny Polak – agresor czy pacyfista?„Jesteśmy dość nerwowym społeczeństwem. Ludzie mogą chcieć używaćbroni jako straszaka w sytuacjach spornych pomiędzy sobą.” To wypowiedźMariusza Sokołowskiego, rzecznika policji z 8 kwietnia 2015 r1. Czy to stwierdzenie posiadało naukowe podstawy oraz pozostaje aktualne? Celem niniejszejpublikacji będzie analiza aspektów psychologiczno-kryminalistycznych…

Eksploatacja biogazowni a prawo odpadowe. Aspekty prawne w gospodarce pofermentem

Eksploatacja biogazowni a prawo odpadowe. Aspekty prawne w gospodarce pofermentem

Niekiedy zdarza się, że w obliczu zmian społecznych czy postępu technicznego dotychczas obowiązujące normy prawne znajdują zastosowanie w sprawach wcześniej niewystępujących, dotyczą nowych sytuacji życia codziennego.

Tak dzieje się w przypadku niektórych norm prawa karnego, których zakres zastosowania od pewnego czasu obejmuje przestępstwa popełniane przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
(BSP), czyli popularnych dronów.

W artykule wskazuję i charakteryzuję trzy grupy takich norm wyrażonych w przepisach Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (u.p.l) i przepisach Kodeksu karnego (k.k.).t